Saturday, April 2, 2011

Chris Davis photo

At the Alberta SouthWest tourism showcase, Crowsnest Mountain Resort.